Palvelumuotoilu tarjoaa monenlaisia liiketoimintahyötyjä

Aiempaa epävakaampi ja muutosherkempi toimintaympäristö tekee yritysten päätöksenteosta yhä haastavampaa ja monimutkaisempaa. Selviytyminen monihaasteellisessa ympäristössä edellyttää hyvää asiakasymmärrystä. Palvelumuotoilun avulla voidaan ratkoa monimutkaisiakin haasteita ja kehittää niihin ketterästi ja kokeillen toimivia ratkaisuja. Koska palvelumuotoiluun perustuva ratkaisu perustuu todellisiin ja tunnistettuihin asiakastarpeisiin, dataan sekä yhteiskehittämiseen, riskit projektien epäonnistumiseen tai sopimattomien ratkaisujen tarjoamiseen vähenevät merkittävästi.

Palvelumuotoilulla voidaan saavuttaa samanaikaisesti sekä suoria että välillisiä liiketoimintahyötyjä. Suoria hyötyjä ovat esimerkiksi myynnin euromääräinen kasvu uuden kanavan kautta tai tehostunut myyntityö ja kustannusten pieneneminen. Välillisiä hyötyjä voi olla asiakaspalvelun parantuminen ja myyntihenkilöstön tyytyväisyyden kasvu. 

Palvelumuotoilun kehityskohteita

Hyödynnämme palvelumuotoilua erilaisissa kehittämiskohteissa, riippuen asiakkaan tilanteesta ja kehittämisen tavoitteista.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan muotoilu mahdollistaa koko yrityksen liiketoiminnan kehittämisen asiakaslähtöisesti ja asiakasymmärrykseen perustuen. Sen avulla on mahdollista kehittää uusia toimintamalleja, avata uusia liiketoiminta-alueita tai rakentaa ennen hyödyntämättömiä kilpailutekijöitä. Palvelumuotoilun hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on ensisijaista etenkin tilanteissa, kun haetaan merkittävää kasvua, suunnataan toimintaa uusille markkinoille tai asiakas-/ tuoteryhmille tai muutetaan liiketoiminnan lainalaisuuksia.

Myynnin tai asioinnin prosessien tai kontaktipisteiden kehittäminen

Myynnin ja asioinnin kehittäminen voi liittyä täysin uusien myyntikanavien, myynnin prosessien tai myynnin työkalujen kehittämiseen. Voimme digitalisoida ja tehostaa nykyisiä työkaluja tai rakentaa täysin uusia myyntikanavia palvelemaan monipuolisesti eri asiakasryhmiä. Samalla vaikutetaan myynnin eri kontaktipisteisiin, kuten järjestelmiin, käyttöliittymiin, asiakaspalveluun ja liidihankintaan.

Kehitetty ratkaisu tehostaa usein sekä asiakkaiden että myynnin toimintamalleja, rakentaen parempaa asiakaskokemusta. Rakennamme kaikki ratkaisut asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman johdonmukaiseksi ja helppokäyttöiseksi.

 Yrityksen sisäisen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen

Monien projektien päätavoitteena on yrityksen sisäisen toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen. Parantunut sisäinen toiminta voi olla joskus sivutulos myös muista projekteista. Sisäisen toiminnan kehittämisen projekteilla voidaan tehostaa myynnin sisäisiä prosesseja, kuten tuotetiedonhallintaa, vähentää virheitä esimerkiksi Tuotevalitsin-ratkaisun avulla tai parantaa sisäistä viestintää intranet-ratkaisun avulla.

Ketterä ja dataa hyödyntävä toimintamalli

Projektista riippuen hyödynnämme esimerkiksi prototyypittelyä eli rakennamme nopeasti ja ketterästi mallin tai demon, jonka avulla testaamme, onko idea toteutettavissa ja tuottaako se sellaista hyötyä, mitä halutaan.

Kun tavoitteena on rakentaa uusi palvelu, toteutamme niin kutsutun Minimum Viable Product’n (MVP) eli yksinkertaisimman mahdollisen ratkaisun, jossa on vain keskeiset toiminnot käyttöönottoa varten. Tämä mahdollistaa palvelun testaamista loppukäyttäjillä mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Jo suunnitteluvaiheessa, mutta etenkin toteutuksessa hyödynnämme yrityksessä jo olevaa dataa. Kaikissa yrityksissä on yllättävän paljon vielä hyödyntämätöntä tietoa, jonka avulla voimme tehostaa ja kehittää yrityksen toimintaa. Analytiikka ja verkkoliiketoiminnan optimointi ovat osa jokaista asiakasprojektiamme, jos vain asiakas näin haluaa. Olemme Google Partners –sertifioiutu kumppani, joten saat käyttöösi viimeisimmän tiedon ja ymmärryksen siitä, miten kasvattaa ja tehostaa myyntiä verkossa.

Mobiili ja monikanavaisuus ovat meille itsestäänselvyyksiä. Nämä on huomioitu niin taustaratkaisuissa kuin testatuissa konsepteissamme. Parhaan mahdollisen toteutuksen mahdollistavat ammattimainen henkilökunta, ketterät toimintamallit ja itseohjautuvat tiimit.

Blogi

02.12.2020

Etämyynti ja digitaalisen asiakassuhteen rakentaminen

Luottamus eli asiakkaan tunne ja kokemus siitä, että myyjä kuuntelee ja on läsnä asiakkaan ongelmien ratkomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa, on tänä päivänä osattava luoda digitaalisesti.
Lue lisää

04.11.2020

Ketterää ja kustannustehokasta digitalisointia

Tässä kirjoituksessa Kasperi esittelee itsensä ja oman työnsä kautta e21:n ohjelmistokehitystä, teknologiaa sekä projektien teknistä toteutusta. Konkreettinen esimerkki valaisee usein pimentoon jäävää b2b....
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö, palaamme asiaan mahdollisimman pian!