Palvelumuotoilun kehityskohteita

Hyödynnämme palvelumuotoilua erilaisissa kehittämiskohteissa, riippuen asiakkaan tilanteesta ja kehittämisen tavoitteista.

Myynnin tai asioinnin prosessien tai kontaktipisteiden kehittäminen

Myynnin ja asioinnin kehittäminen voi liittyä täysin uusien myyntikanavien, myynnin prosessien tai myynnin työkalujen kehittämiseen. Voimme digitalisoida ja tehostaa nykyisiä työkaluja tai rakentaa täysin uusia myyntikanavia palvelemaan monipuolisesti eri asiakasryhmiä. Samalla vaikutetaan myynnin eri alueisiin, kuten järjestelmiin, käyttöliittymiin, asiakaspalveluun ja liidihankintaan.

Kehitetyt ratkaisut tehostavat sekä asiakkaiden että myynnin toimintamalleja, rakentaen parempaa asiakaskokemusta. Rakennamme kaikki ratkaisut loppuasiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helppokäyttöiseksi.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan muotoilu mahdollistaa koko yrityksen liiketoiminnan kehittämisen asiakaslähtöisesti ja asiakasymmärrykseen perustuen. Sen avulla on mahdollista kehittää uusia toimintamalleja, avata uusia liiketoiminta-alueita tai rakentaa ennen hyödyntämättömiä kilpailutekijöitä. Palvelumuotoilun hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on ensisijaista etenkin tilanteissa, kun haetaan merkittävää kasvua, suunnataan toimintaa uusille markkinoille tai asiakas-/ tuoteryhmille tai muutetaan liiketoiminnan lainalaisuuksia.

Yrityksen sisäisen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen

Monien projektien päätavoitteena on yrityksen sisäisen toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen. Parantunut sisäinen toiminta voi olla joskus sivutulos myös muista projekteista. Sisäisen toiminnan kehittämisen projekteilla voidaan tehostaa myynnin sisäisiä prosesseja, kuten tuotetiedonhallintaa, vähentää virheitä esimerkiksi Tuotevalitsin-ratkaisun avulla tai parantaa sisäistä viestintää intranet-ratkaisun avulla.

Palvelumoutoilu

Kiinnostuitko? Heräsikö lisäkymyksiä?

Varaa maksuton etätapaaminen

Ostajaprofiilit sekä heitä palvelevat myynnin ja asioinnin prosessit

Palvelumuotoilussa lähdemme liikkeelle asiakkaiden ja/tai asiakasryhmien tunnistamisesta sekä tarpeiden ja käyttötilanteiden ymmärtämisestä. Mikäli yritykselle on jo tehty asiakaskysely tai myynnin haastattelut, pääsemme nopeasti eteenpäin ostajaprofiilien määrittelyyn, ostopolkuihin sekä yrityksen myynnin ja asioinnin prosesseihin.

B2B-myynnissä voi olla monenlaisia kohdesegmenttejä eli ostajaprofiileita. Esimerkiksi teknisten tuotteiden myynnissä tulisi tunnistaa arkkitehtien, suunnittelutoimistojen, rakennuttajien ja rakentajien erilaiset tarpeet. Jokainen näistä toimii eri vaiheessa ostoprosessia ja tarvitsee erilaista tietoa tuotteista. Siksi profiilien tunnistaminen mahdollistaa tehokkaan verkkopalvelun sisällön ja toiminnallisuuksien suunnittelun.

On hyvä ottaa huomioon se, että nykyajan ammattiostajat hyödyntävät verkkoa tiedonhankinnassa sekä toimittajien vertailussa. Näin ollen ostopolku kannattaa suunnitella eri profiilien tiedonhankinnan pohjalta. Suunnittelun keskeisiä tavoitteita on ostajan ohjaaminen kohti haluttua toimenpidettä, on se sitten yhteydenotto, tarjouspyyntö tai ostaminen.

Myynnin ja asioinnin prosessien digitalisoinnilla kustannussäästöjä

Asiakkaiden asiointitapojen ja niihin liittyvien myynnin prosessien tunnistamisessa keskitytään siihen, että ymmärrämme erilaisten asiakkaiden tavat toimia yrityksen ja erityisesti yrityksen myynnin kanssa. Asiakaskohtaisten asiointitapojen analysoinnissa on tärkeää tunnistaa ostajaprofiileita tai asiakassegmenttejä, joita palvelellaan samanlaisen toiminta- tai palvelumallin mukaan.

Myynnin ja asioinnin prosessien kuvaamisessa peilataan siis asiakkaiden asiointiprosessia yrityksen tapoihin palvelella asiakkaita. Peilauksen avulla tunnistetaan tehottomat tai turhat toimenpiteet, joiden vuoksi asiakkaat saavat epätäydellistä tai heikkoa palvelua. Näiden alueiden identifiointi mahdollistaa toiminnan ja palvelun muotoilun aiempaa asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Nämä ovat usein paikkoja, joissa on mahdollista tehdä samanaikaisesti ajansäästöä yritykselle ja parantaa asiakaskokemusta asiakkaalle.

Esimerkiksi toistuvat asiakaspalvelun ongelmat saattavat olla merkki siitä, että asiakas ei saa tarvitsemaansa tietoa haluamallaan tavalla. Tai asiakkaan saama tieto ei ole yhteneväinen kaikissa hänen käyttämissään kanavissa. Varmistamalla, että yrityksen tuotetieto on keskitetty yhteen paikkaan, voidaan helpottaa samanaikaisesti sekä yrityksen omaa toimintaa että parantaa asiakkaan kokemaa palvelua.

Prototyypit palvelumuotoilun tehokeinona

Hyödynnämme monissa projekteissa prototyypittelyä eli rakennamme nopeasti ja ketterästi mallin tai demon, jonka avulla testaamme, onko idea toteutettavissa. Ja tuottaako se sellaista hyötyä, mitä halutaan. Prototyypin rakentaminen on perusteltua etenkin silloin, kun asiakkaalla ei ehkä ole riittävän syvällistä ajatusta siitä, mitä tavoitellaan. Tai kun halutaan määritellä tarkemmin, mitä ratkaisun toteuttaminen edellyttäisi.

Prototyypin avulla voimme konkreettisesti taso tai askel kerrallaan mallintaa tavoiteltua ratkaisua niin, että sen rakentaminen on kustannustehokasta ja se palvelee asetettuja tavoitteita mahdollisimman hyvin. Tällainen työskentelymalli mahdollistaa myös yhteisen ymmärryksen muodostumisen ja selkeiden tavoitteiden asettamisen.

Kun tavoitteena on rakentaa uusi palvelu, voimme toteuttaa niin kutsutun Minimum Viable Product’n (MVP) eli yksinkertaisimman mahdollisen ratkaisun, joka sisältää vain keskeisimmät toiminnot. Tämä mahdollistaa muun muassa palvelun testaamisen loppukäyttäjillä mahdollisimman kustannustehokkaasti.